1. Duikbuddygezocht.nl spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

2. Duikbuddygezocht.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Duikbuddygezocht.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Duikbuddygezocht.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

3. Geen enkele informatie en/of beeldmateriaal van deze website mag worden gebruikt door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Duikbuddygezocht.nl. Duikbuddygezocht.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

No Internet Connection